Algemene voorwaarden

Welkom bij OddityPieces.

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Odditypieces, namelijk: www.odditypieces.com. 

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf odditypieces.com niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina vermeld staan. 

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en voldoet aan de voorwaarden van het Bedrijf. "Het Bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "partijen" of "ons" verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de terugbetaling van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de toepasselijke wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij worden beschouwd als uitwisselbaar en verwijzen daarom naar hetzelfde. 

Cookies

We gebruiken cookies. Door toegang te krijgen tot www.odditypieces.comgaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van OddityPieces. 

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek gebruikersgegevens op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat mensen onze website gemakkelijker kunnen bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken. 

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten OddityPieces en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op www.odditypieces.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag dit van odditypieces.com bekijken voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderhevig aan de beperkingen in deze algemene voorwaarden. 

 Dit is niet toegestaan: 

 •  Materiaal herpubliceren van odditypieces.com 
 • Materiaal van odditypieces.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven 
 • Materiaal van odditypieces.com reproduceren, dupliceren of kopiëren 
 • Inhoud van odditypieces.com herverdelen 

 Op bepaalde delen van deze website kunnen gebruikers meningen en informatie plaatsen en uitwisselen. OddityPieces filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de meningen en standpunten van OddityPieces, haar vertegenwoordigers en/of filialen. Reacties geven de meningen en standpunten weer van de persoon die hun meningen en standpunten plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is OddityPieces niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of het plaatsen en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website. 

 OddityPieces behoudt zich altijd het recht voor om opmerkingen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene voorwaarden worden beschouwd, te controleren en te verwijderen. 

 U garandeert en verklaart dat: 

 •  U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en machtigingen om dit te doen; 
 • De Reacties maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden; 
 • De Reacties bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy 
 • De opmerkingen worden niet gebruikt om bedrijven of klanten te werven of te promoten of om commerciële of illegale activiteiten voor te stellen. 
 • U verleent OddityPieces hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in welke vorm, indeling of media dan ook. 

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen een link naar onze Website plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming: 

 •  Overheidsinstellingen; 
 •  zoekmachines; 
 •  nieuwsorganisaties  
 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en  
 • systeembreed geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van wervende non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwervende groepen voor goede doelen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen. 

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij. 

We kunnen andere linkaanvragen van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren: 

 •  algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven; 
 •  dot.com community sites; 
 •  verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen; 
 •  online directory distributeurs; 
 •  internetportalen; 
 •  accountants-, advocaten- en advieskantoren; en 
 •  onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.  

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een ongunstige positie plaatst; (b) de organisatie geen negatieve gegevens over ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van OddityPieces compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat. 

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij. 

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar OddityPieces. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens en de URL van je site, een lijst met URL's vanwaar je een link naar onze website wilt plaatsen, en een lijst met URL's op onze site waarnaar je een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord. 

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze website plaatsen: 

 •  Door onze bedrijfsnaam te gebruiken; of 
 •  Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of 
 •  Het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt doorgelinkt is zinvol binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de doorlinkende partij. 

Het is niet toegestaan het OddityPieces-logo of ander artwork te gebruiken voor links zonder een licentieovereenkomst voor het handelsmerk. 

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina's die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die tegen uw website worden ingediend. Er mogen geen links worden weergegeven op een website die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op of anderszins een schending vormt van of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden. 

Uw privacy 

Lees onze Privacyverklaring  

Voorbehoud van rechten 

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle of een link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om alle links naar onze website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid op elk moment te wijzigen. Door een link naar onze website te blijven plaatsen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze na te leven. 

Verwijderen van links van onze website 

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook bezwaarlijk is, staat het u vrij om te allen tijde contact met ons op te nemen en ons dit te laten weten. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren. 

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal: 

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten; 
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; 
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of 
 • onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten. 

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in dit gedeelte en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plicht. 

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook. 

Thom , eigenaar van OddityPieces